Projektid

Projektide kokkuvõtted

KIK rohetehnoloogia projekt „Jäta mulle tükike Maad“
Projekti algus ja lõpp: 02.10.2023 – 24.06.2024
Projektijuht Karin Mägi

Kalmetu Kooli 9-kuulise projekti „Jäta mulle tükike Maad” eesmärgiks on suurendada õpilaste teadmisi energiasektori mõjust kliimamuutustele, laiendada teadmisi taastuvenergia tulevikulahendustest ning arendada ettevõtlikku, kuid samas keskkonnasäästlikku eluhoiakut ja loovust. Projekt järgib Euroopa Liidu poliitika prioriteete rohe- ja digipöörde fookussuunal, täidab riikliku õppekava eesmärkide saavutamist, kannab kooli arengukava keskkonnaalast põhiväärtust ja pakub võimalust mitmekesiseks ainetevaheliseks lõiminguks. Tulemuseks on enese tarbimismustrite mõju aduv õpilane, kes on tutvunud jätkusuutliku tarbimise põhimõtetega. Mõistab kliimasoojenemise põhjuseid ja Maa ressursside piiratust. Õpilane omab ülevaadet energiasektori tegevussuundadest ja mõjust keskkonnale. Tunneb roheenergia liike ja nutikate lahenduste füüsikalisi toimimispõhimõtteid. Omab võimetekohaseid teoreetilisi ja praktilisi teadmisi elektrisüsteemi toimimise põhimõtetest ja energia muundamisest. Õpilane julgeb katsetada, eksida ja kasutada loovust elektri tootmiseks keskkonnasäästlike lahenduste kaudu.

Projekt suurendab õpilaste teadmisi energiasektori mõjust kliimamuutustele, laiendab teadmisi taastuvenergia tulevikulahendustest ning arendab ettevõtlikku, kuid samas keskkonnasäästlikku eluhoiakut ja loovust. Omandatakse teoreetilisi teadmisi loengute ja dokumentaalfilmide kaudu, toimuvad ettevõtete ja muuseumite külastused, esseevõistlus, osaletakse praktilistes töötubades ja lõpuks kinnistatakse oskusi uudsete õppekomplektidega. Valmib loodusõpperada ja laadimisvõimekusega paviljonikatus.

Projekti rahastab Eest riik.

KIK rohetehnoloogia teadlikkuse suurendamise projekt „Dress don´t stress”. November 2021-detsember 2022.
Kalmetu kooli projekt „Dress don´t stress” on saanud rahastuse õpilaste rohetehnoloogia teadmiste suurendamiseks. Tegu on pikaajalise keskkonnaprojektiga, mis keskendub rõivatööstuse võlule ja valule.

Laienevad õpilaste teadmised ringmajanduse olemusest, vajalikkusest ja tehnoloogiatest. Loengute, filmide, eksperimentide ja reaalsete Humana sorteerimiskeskuse ning prügila külastusega omandatakse baasteadmised, mida kinnistatakse praktiliste oskuste õppimisega käivituvas õmblusringis ja töötubades. Ringmajandust käsitlevad kõik projektis osalevad loenguandjad, töötubade juhendajad, filmid ning teemakohased konkursid, võistlused.

Projekt seab luubi alla masstootmise vs kvaliteetse ja keskkonnateadliku lähenemise, ühiskonna hoiakud, materjalide mitmekesisuse, kemikaalide ja tootmisviiside erisused, tööjõu valiku ja tasustamise, rõivaste hilisema saatuse.

Projekti raames külastame Olustvere käsitöökodasid, Harjumaal asuvat Humana peasorteerimisjaama, prügilat, Reet Ausi ateljeed ning juurest leheni restorani Fotografiska, kus kohtume ka peakoka Peeter Piheliga. Kuulame loenguid oma ala spetsialistidelt ja vaatame teemakohaseid dokumentaalfilme, osaleme erinevates töötubades Viljandi Kutsehariduskeskuses, korraldame teemaga haakuvaid konkursse, stiilinädala ja taaskasutusel põhineva moeshow “Dress like hoovilaps”. Projekti raames käivitub ka taaskasutusele keskenduv huviring “Rõivaring”, mida juhendab kultuuripärandi ja loovrakenduste eriala spetsialist Eda Kivisild. Soetatakse kvaliteetsed õmblusmasinad Singer C240.

Loodusainete õpetajate juhendamisel viiakse läbi eksperiment “Mullast võetud”, mille raames soetatakse Vernier keskkonnakomplektid.

Projekt saab olema mitmekesine, põnev, silmaringi laiendav ja ehk ka meie harjumusi ja hoiakuid muutev. Projektijuhiks on Kalmetu kooli huvijuht Karin Mägi. Projekti rahastab Eesti riik.

Salliv Kool projekt “Kas sa tahakasid sellest rääkida?” November 2021-detsember 2022.
Kalmetu kooli Salliv Kool projekt „Kas sa tahaksid sellest rääkida? on saanud rahastuse koolikeskkonna sallivamaks muutmise eesmärgil. Projekt, mida toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Õpilasesinduste Liit, algas klassidevaheliste sõbratundidega, millele järgnes sallivuskonverents. Terve päeva väldanud konverentsil kõnelesid psühholoog Kristiina Treial, koolitaja ja näitleja Maarja Mitt, veebipolitseinik Andero Sepp, loovuskoolitaja ja protsessijuht Kati Orav. Pikk päev oli täis häid mõtteid ja olulisi tarkuseterasid, mida eneses edasi kasvatada. Palju põnevust pakkus ööorienteerumine, kus osalejad läbisid 8 kontrollpunkti taskulambivalgel. Tänassilma raamatukogus kui ka koolimaja stendil oli avatud noorteraamatute näitus, mille väljapanek käsitles sallivust, erinevusi ja tänapäevaseid noorteprobleeme. 26. novembril toimus sallivus- ja sõprusteemaline kinoõhtu ning 15. detsembril toimub sõprussuhetele keskenduv muinasjutuorienteerumine algklassi lastele. Projekt lõpeb detsembrikuus klassidevahelise plakatikonkursiga, mille võitjaklass saab auhinnaks 250€ bowlingupaketi. Olgem sallivamad iseenda kui ka end ümbritsevate kaaslaste suhtes.

2020-2021 AS Archimedes, Euroopa Solidaarsuskorpus Hoia loodusega tempot. 8-kuulise projekti raames toimusid keskkonnateemalised kogukonda ühendavad ettevõtmised. Toimusid mitmed talgupäevad, koristusaktsioonid, keskkonnatemaatiliste nuputamispunktidega matkad, meisterdati taaskasutatavatest materjalidest jõuluehteid kui ka riidest poekotte. Peeti lusatakaid spordivõistlusi ja talitralli. Suurimaks projekti väljundiks oli ühiselt korrastatud alale omade jõududega discgolfi raja loomine. Kalmetul hoitakse loodusega tempot, ei tõtata looduse võimekusest ette!


2019/2020 Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus NOPI ÜLES projekt “Tantsides play-backile”. Projekti raames toimusid tantsuhuvilistele noortele mitme kuu vältel Rita Mutli tantsutunnid. Treeningud olid tasuta. Projekti väljundiks oli mitmekooli staarijäljenduskonkurss, mis leidis aset Kalmetu Põhikoolis. Lisaks projektiga kaasnevale rahastusele panid õla alla ka mitmed sponsorid. Suur tänu!


2019-2020 AS Archimedes, Euroopa Solidaarsuskorpus “Minu, sinu, meie – koos on rohkem”. 6-kuulise projekti raames toimusid kogukonda tervikuna ühendavad treeningpäevad, spordivõistused ja ühisüritused. Väljundiks oli luua rahumeelne õhkkond hariduskonverentsi toimumiseks, kus oli arutlusel väikekoolide püsimine ja tulevikust Eesti haridusmaastikul. Ühistegemiste kaudu õpime paremini tundma kogukonnaliikmeid ja kasvab julgus soovidest ja ideedest kõneleda. Kasvame kokku ja liigume ühes rütmis.

2019 Tallinn Moon Rotary Klubi “Vahetund.ee” sport, kultuur. Aktiivseteks vahetundideks footbagide ja keksukummide soetamine koos juhendmaterjaliga.


2018 Eesti Õpilasesinduste Liit “Mina märkan ja hoolin”. Salliva Kooli projekt, mis keskendus kiusuvastasele ennetus- ja teavitustööle. Toimus kiusuennetusest lähtuv loovtööde konkurss, organiseeritud kogupere filmiõhtu ning sallivuskonverents, kuhu olid kaasatud taipoksiklubi, psühholoog, politsei, Kalmetu kooli KiVa meeskond ja improteater Ruutu10.


2019 Eesti Õpilasesinduste Liit “Mina olen siin” projekt. Õpilasesinduse liikmete algatatud projekt keskendus koolikiusu vastasele ennetus- ja teavitustööle, mille raames toimus filmiõhtu ja kohvik-koolitus õhtu, mis oli suunatud kogu kooliperele ja lapsevanematele. Sõna said direktor Andres Savi, ÕE liikmed, KiVa meeskond. Toimus Ruta Püvi (Mentor Inspira) koolitus, mis keskendus märkamisele, toetamisele motiveerimisele ja iseseisvuseni jõudmisele.

Eraldi koolitus samalt kooolitajalt toimus ka õpilastele, ms keskendus enese mina avastamisele ja mina ise olemisele. Projekti toetas Tervise Arengu Instituudi rahastusel sündinud TarkVanem programm, mille raames saime vaadata ja analüüsida etendust “Südames sündinud”.

Teeme Ära üleskutse. Kalmetu koolipere on aastaid pidanud keskkonnahoiu temaatikat aktuaalsena ning korraldanud kui ka algatanud loodushoiust lähtuvaid projekte, konkursse ja üritusi. Igal aastal korrastavad õpilased nii kooli territooriumi kui ka lähipiirkonda kuni 2 km raadiuses. Talgud haakuvad Teeme Ära üleriikliku kampaaniaga, mille raames valmis 2021 kevadel Kalmetu kooli õuealale ka putukahotell. Väärtustame keskkonda, kus kasvada!


Aitan Lapsi programm. Tänu pikaajalisele toetusele on saanud mitmed Kalmetu Põhikooli vähekindlustatud noored teatrisse. Toome kultuuri kõigini!


Rahvakultuuri Keskuse programm “Teater Maale”. Tänu Teater Maale programmile on Kalmetu kool saanud võõrustada mitmeid aastaid teatritruppe oma majas.


Keskkonnainvesteeringute Keskus. KIK loodusprogrammid. Mitmeid aastaid on KIK´i rahastusel käinud Kalmetu Põhikooli õpilased erinevatel väljasõitudel avardamaks teadmisi keskkonna- ja loodusteemadel. Külastatud on erinevaid matkaradu ja õppekeskusi koos põnevate loodusprogrammidega.

Avaldatud 10.05.2022. Viimati muudetud 07.02.2024.