Loovtöö

III kooliastme loovtöö (8. klass) teema valivad õpilased septembrikuu jooksul.

Loovtöö korraldamise kord 2021link opens on new page

Loovtöö aruannelink opens on new page

Kirjalike toode koostamise juhendlink opens on new page

Abiks loovtöö koostamisel.

TÖÖ ÜLESEHITUS

1. Tiitelleht

2. Sisukord

3. Sissejuhatus (töö eesmärk, teemavaliku põhjendused, ülevaade ülesehitusest)

4. Töö põhiosa (ülevaade loetud taustamaterjalist, olulisemad mõisted; töö käik ja tulemused)

5. Kokkuvõte (töö olulisemad tulemused ja järeldused, hinnang oma tööle: kas eesmärk

sai täidetud, mis läks hästi, mis osutus keeruliseks)

6. Kasutatud kirjanduse loetelu

7. Lisad

TÖÖ STIIL JA KEELEKASUTUS

Töö peab olema kirjutatud korrektses keeles ja olema stiililt neutraalne. Keeleline

neutraalsus tähendab ühelt poolt eesti traditsioonis levinud umbisikulise tegumoe (töös

käsitletakse, analüüsitakse) või kolmanda pöörde vormide (töö vaatleb, analüüsib)

eelistamist, kuid võib kasutada ka esimese pöörde vormide kasutust (nt uurin, analüüsin).

Kirjutamisel tuleb silmas pidada järgmisi üldistatud nõudeid:

töö peab olema sõnastatud korrektselt ja loogiliselt;

tuleb kasutada selget ja täpset oskuskeelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat;

väljendused olgu loomulikud ja lihtsad;

ei liialdata võõrsõnadega;

tuleb hoiduda tõlkevääratustest;

tuleb vältida sõnakordusi ja kasutada rikkalikku sõnavara;

kirjutada tuleb nii lühidalt kui võimalik ja nii pikalt kui vajalik;

vältida tuleb slängi, stampkeelendeid, ajakirjanduslikke, käibe- ja poeetilisi (üliemotsionaalseid) fraase;

korrektse keelekasutuse tagamiseks on soovitatav kasutada abimaterjale, nt õigekeelsussõnaraamatut (vt www.eki.eelink opens on new page).

ESITLUS

Pärast töö valmimist tuleb tööd ka esitleda. Töö esitlemiseks tuleb koostada Power Pointi esitlus.

Esitluses peab olema:

1. esileht (teema ja autorid),

2. teema valiku põhjendus,

3. ülevaade loetud taustamaterjalist,

4. lühike ülevaade töö käigust,

5. töö tulemused ja järeldused,

6. hinnang oma tööle.

Avaldatud 26.09.2023. Viimati muudetud 26.09.2023.